Anläggning Storgöteborg

Anläggning Storgöteborg mot privatpersoner och företag. Har du en befintlig trädgårdsgång som behöver fräschas upp? Kanske du skulle vilja ha en extra parkeringsplats för bilen framför ditt hus? Vi hjälper dig med anläggning av trädgårdsgångar, grusytor, anläggning av nya rabatter och mycket mer.

Arbetsmetod

Arbetsmetoden är oerhört viktig för ett perfekt och långsiktigt resultat. Bärlagret består av markduk, 0-18 (kross), 2-5 (flis)/sättsand. Val av material och tjocklek beror på vad som skall anläggas och vad som skall belasta anläggningen.

Dokumentation av processen

Under anläggningsprojektet dokumenterar vi processen. Efter projektet genomför vi en besiktning.

Checklista – Anläggningsprocess

Ansvarig personal för projektet arbetar med dokumentation över processen. Personalen följer en checklistan som också lämnas till kunden i samband med besiktningen. I checklistan går personalen igenom de olika stegen vid anläggningsarbete och här garanteras bland annat korrekt bärlager. Kunden får också bifogade fotografier för att kunna följa processen.

Att föra dokumentation skapar en öppenhet mot kunden så att kunden kan se det som annars inte syns bakom muren, markstenen eller plattorna. Kunden kan på så vis känna sig trygg med att arbetet har skett på ett hantmannamässigt sätt.

Besiktning

Efter genomfört arbete så bokar Tobias in en tid med kunden. Kunden och Tobias går då igenom processen och resultatet. I samband med besiktningen överlämnas checklista samt bifogade filer såsom fotografier och följesedlar. Efter besiktningen mailas också besiktningsprotokollet till kunden.

Planering

Före arbetet kan påbörjas så krävs det en genomtänkt planering. Vi behöver eventuellt ta hänsyn till hur många graders lutning vi skall använda oss av samt titta på angränsande växtlighet. Eftersom Göteborgs Anläggning & Trädgård, förutom mark- & anläggningsarbeten, också genomför trädgårdsskötsel (plantering, beskärning och trädfällning etc.) så är vi måna om att ta hänsyn till befintlig växtlighet vid grävarbeten och anläggningsarbeten.

Om kunden väljer att ha kvar befintlig växtlighet i närheten av anläggning- och grävarbeten, så skall hänsyn också tas till befintliga träd och buskar. Vi ger också kunden möjlighet att fundera kring om någon växtlighet i skyddszonen skall tas bort för att ge möjlighet till ett mer generös anläggnings- och grävarbete.

Vi genomför kostnadsfria hembesök hos kunder som kontaktat oss och är intresserade av våra tjänster. Hembesökets syfte är att stifta bekantskap med kunden, titta på befintlig trädgård, diskutera önskvärt resultat och således beskriva företagets process fram till projektavslut.

Om kunden har intresse av våra gräv- eller anläggningstjänster så tittar vi, precis som en stadsträdgårdsmästare, på angränsande växtlighet och tar ett gemensamt beslut kring den angränsande växtligheten inför ett arbete. Uddevalla kommun (2017) skriver om relationen mellan parksektionen och entreprenören:

Parksektionen är mycket angelägen om att hålla god kontakt med den som sökt grävtillståndet. Därför är det av största vikt att den sökande och parksektionens representant får talas vid eller i vissa fall ses på plats för att kunna diskutera. Varje enskilt arbete är unikt och kräver ett beslut därefter!

Skyddszon

Skyddszonen är ett begrepp för att påvisa ungefär inom vilket område trädrötterna finns. Innanför denna zon är det absolut förbjudet att gräva eller på något annat vis påverka markförhållandena.

Rotsystemet breder ut sig i takt med att träden blir äldre och utvecklar fintrådiga rötter nära jordytan – sugrötter. Sugrötterna tar upp näring, syre och vatten till träden. De grova rötterna förankrar träden i marken. Ingrepp i marken kan därför allvarligt skada träden.

Om rotsystemet skadas påverkar det trädets vitalitet, förankring och stabilitet. Ibland kan det gå flera år innan skadan märks och det är inte alltid att skadan kopplas samman med den åtgärd som genomfördes på platsen flera år tidigare. Om rötterna grävs av påverkas trädets stabilitet utan att det alltid syns och när trädet vuxit sig större eller utsätts för en hög belastning till exempel vid hård vind eller mycket snö kan trädet lägga sig

Rotsystem

Rotsystemet utgör en mycket stor del av ett träd eller buskes totala volym och det är känsligt. Det är vanligt att skador som syns på en buske i själva verket är ett resultat av skador eller angrepp på rotsystemet. Nicklas Jansson (2015) skriver i Vägarnas träd – Om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter följande:

Rätter växer betydligt grundare än vad många tror, i de festa fall går de ner till 20-40 centimeters djup. Kapas rötterna försämrar trädets förankring i marken och förmågan att ta upp vatten. Sårytan riskerar även att bli en inkörsport för rötsvampar. Som tumregel bör inga grävarbeten ske inom en radie av femton gånger stamdiametern, alternativt minst fem meter utanför kronans dropplinje (den yttre gränsen för kronans utbredning). Eftersom olika trädarter har olika växtsätt bör man använda den av dessa två metoder som ger den största säkerhetsmarginalen för rötterna.

Restaurering

Vi restaurerar också befintlig anläggning. Tjäle, erosion och kanske ett tidigare bristfälligt förarbete kan ha bidragit till att det finns behov av restaurering. Ibland vill våra kunder behålla materialet som finns på plats såsom en platta eller en mursten som passar in i befintlig miljö. Då kan stenen spolas av med högtryck innan den läggs tillbaka. Innan den läggs tillbaka så har tidigare förarbete schaktats bort och gjorts om av oss.

Anläggningstjänster

Ofta genomför vi markarbete före anläggningsarbetet påbörjas. Därefter efterfrågas anläggning av marksten, plattor, murar och trädgårdsgångar.